Tôi là một nhà sáng tác chuyên nghiệp. OTW có đang cố phá hoại bản quyền của tôi không?

Không hề. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) không chống lại quyền phát sinh tác phẩm, ví dụ cho phép những người có bản quyền ký một hợp đồng để dựng một bộ phim từ tác phẩm của họ, hoặc cho phép một người nào đó (ví dụ như con của tác giả) xuất bản những phần tiếp theo của một tác phẩm trên thị trường thương mại. Chủ tịch đầu tiên của ban Giám Đốc của OTW là Naomi Novik, một nhà văn chuyên nghiệp đã xuất bản những tác phẩm có bản quyền, và quan tâm đến cả hai mặt của vấn đề này.

Comments are closed.