Tôi không sống ở Mỹ. Liệu có một luật tương đương với sử dụng hợp lý trong nước tôi không? Nó có thể khác luật ở Mỹ ở điểm gì?

Hầu hết các nước đều có ngoại lệ có luật bản quyền cho nhiều lý do khác nhau. Ở Châu u, từ “phân phát hợp pháp” được sử dụng nhiều hơn. Các nước đều sử lý phạm vi của bản quyền và các hạn chế của nó một cách khác nhau.

Ví dụ, ở Canada, châm biếm không được công nhận rõ ràng là một lời biện hộ cho vi phạm bản quyền, tuy nó có thể được coi là một sự phân phát hợp pháp trong một số trường hợp. Nước Úc cũng có một số quyền bảo vệ sự tự do ngôn luận. Một số luật về châm biếm và tác phẩm chuyển hóa có thể sẽ thay đổi ở Vương Quốc Anh nhờ Ban duyệt sự sở hữu trí tuệ Gowers ở Anh.

Nói một cách khác, lĩnh vực này rất rắc rối, và luôn luôn thay đổi.

Comments are closed.