Tôi có thể quyên góp cho một dự án hoặc một chi tiêu nhất định của OTW không?

Hiện tại chúng tôi không có cách nào để phạn định riêng quyên góp cho một dự án hoặc chi tiêu của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm Được Chuyển Hóa). Một số chi phí không thuộc về một dự án riêng, mà liên quan đến toàn bộ tổ chức: ví dụ, phần mềm tình nguyện viên sử dụng để tổ chức các buổi họp và xây dựng kế hoạch; máy chủ dùng để lưu trữ các thông tin nội bộ và Archive of Our Own — AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta); và tường lửa bảo vệ Fanlore, AO3 và các lưu trữ nội bộ của chúng tôi. Mọi khoản quyên góp đều được dùng để bảo dưỡng tất cả những việc trên và những dự án khác của OTW.

Comments are closed.