Tôi có thể tặng tư cách hội viên cho người khác không?

Để đảm bảo rằng tất cả các hội viên bầu cử của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm Được Chuyển Hóa) là người thật và để tổ chức những cuộc bầu cử công bằng, chúng tôi không chấp nhận việc mua tặng tư cách hội viên. Bạn có thể đóng góp tiền dưới danh nghĩa một người khác thông qua đơn quyên góp của chúng tôi, nhưng khoản đóng góp này sẽ không cho người đó tư cách hội viên.

Comments are closed.