Tôi có thể mua tăng tư cách hội viên cho người khác không?

Để bảo đảm rằng tất cả các hội viên bầu cử của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm Được Chuyển Hóa) là người thật và để tổ chức những cuộc bầu cử công bằng, chúng tôi không thể chấp nhận việc mua tặng tư cách hội viên. Bạn có thể đóng góp tiền để thanh danh người khác thông qua đơn của chúng tôi, nhưng đóng góp này sẽ không cho người đó tư cách hội viên.