Tôi có thể gửi bài cho TWC bằng cách nào? Liệu tôi có thể đăng bài nếu tôi không phải là học giả?

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại Trang web của Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) .

Chúng tôi hoan nghênh bài từ bất kì ai, miễn là chúng phù hợp với phạm vi và trọng tâm của TWC.

Comments are closed.