Tôi có được trả lương khi tình nguyện không?

Không, không một ai trong OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) nhận tiền lương cho công việc của họ.