Tôi có câu hỏi về quá trình tình nguyện nhưng chưa được trả lời ở đây.

Xin hãy liên hệ ban Tình Nguyện và Tuyển Dụng qua đơn liên hệ và chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn, thường trong vòng một tuần. (Nếu bạn gửi câu hỏi bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, câu trả lời có thể mất thêm một tuần nữa.)

Comments are closed.