Tôi có cần sử dụng tên tôi thường dùng trong fandom hoặc trên AO3 nếu tôi muốn tình nguyện không? Tôi có cần dùng tên AO3 của tôi để trở thành tình nguyện viên sắp xếp từ khóa không?

Bạn có thể dùng bất kỳ tên nào bạn muốn khi trở thành tình nguyện viên. Một số tình nguyện viên muốn gắn công việc của họ với tên fandom của họ, và một số người khác muốn dùng tên thật của họ hơn, nhất là khi họ định đề cập đến công việc tình nguyện của họ trên lý lịch. Chúng tôi hoan nghênh bạn chọn một trong hai phương án, hoặc chọn một tên mới hoàn toàn.

Nếu bạn được nhận vào ban Sắp xếp Từ khóa, nhưng không muốn liên kết công việc sắp xếp từ khóa với tài khoản của bạn, chủ tịch ban của bạn có thể gửi bạn một thư mời để tạo một tài khoản riêng cho công việc sắp xếp từ khóa. Nếu bạn muốn sử dụng tài khoản của bạn, nó không cần trùng tên với tên OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) của bạn, nhưng xin lưu ý rằng tên OTW của bạn có thể sẽ được liên kết với tên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) trong quá trình tình nguyện.

Xin lưu ý: một số chức vụ đòi hỏi bạn sử dụng tên thật, vì chúng bao gồm công việc với những tổ chức bên ngoài. Chúng tôi luôn luôn thông báo điều này trong phần tóm tắt của chức vụ hoặc trên trang đăng ký.

Comments are closed.