Tôi có cần sống ở một nơi nào nhất định để tình nguyện không?

Tất cả những tình nguyện viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) làm việc trực tuyến, nên bạn không nhất thiết ở một địa điểm nào cụ thể. Miễn là bạn có thể truy cập được internet (và bạn sẽ có cơ hội làm việc với những người ở khắp nơi trên thế giới).

Comments are closed.