Tại sao Tổ chức đòi hỏi một phí hội viên để được quyền bầu trong những đợt bầu cử của OTW?

Như nhiều tổ chức phi lợi nhuận khác, OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) dùng phí hội viên để kiểm tra và đảm bảo rằng mỗi hội viên đều là một cá nhân. Nếu không, một người có thể tạo nhiều tài khoản hội viên để có nhiều số phiếu bầu trong các đợt bầu cử của chúng tôi.

Các phí này cũng giúp ủng hộ OTW, để trả cho các chi phí hoạt động của tổ chức lẫn các dự án của chúng tôi, để chúng tôi không cần sử dụng quảng cáo hoặc tính phí người dùng. Chúng tôi cố định mức số tiền quyên góp tối thiểu nhất có thể để bảo đảm rằng điều này sẽ không trở thành rào cản cho bất cứ ai quan tâm về tổ chức, nhưng chúng tôi cũng hy vọng rằng các hội viên sẽ quyên góp thêm nếu có thể!