Tại sao OTW lại cần vốn, và số tiền này sẽ được dùng để làm gì?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) dùng quỹ để mua những hàng hóa và dịch vụ mà các tình nguyện viên không thể cung cấp, ví dụ như chi tiêu liên quan đến quá trình hoạt động và một số phí hành chính. Những chi tiêu cho việc hoạt động bao gồm mua phần mềm và máy chủ để tạo và bảo tồn kho lưu trữ. Những phí hành chính gồm nhiều khoản thường thấy cho một tổ chức phi lợi nhuận, ví dụ như bảo hiểm, phí giao dịch, khai thuế và dịch vụ kiểm toán.

Comments are closed.