Tác phẩm được biến đổi có nghĩa là gì?

Một tác phẩm được biến đổi lấy một tác phẩm có sẵn và biến nó thành một thứ khác với một mục đích, cảm giác hay một cách thể hiện mới.

Tác phẩm được biến đổi bao gồm (nhưng không giới hạn trong) fanfic, fanfic về người thật, fanvideo, và fanart. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) quan tâm đến tất cả các loại tác phẩm được biến đổi, nhưng chúng tôi sẽ ưu tiên ủng hộ và bảo vệ những loại tác phẩm trong kho tàng lưu trữ của chúng tôi và những fan tạo ra chúng.

Comments are closed.