Sử dụng hợp lý là gì?

Sự sử dụng hợp lý là quyền sử dụng một nội dung nằm dưới bản quyền mà không cần có sự cho phép hoặc phải trả phí. Nó là một sự hạn chế cơ bản của luật bản quyền, để bảo vệ quyền ngôn luận. “Sử dụng hợp lý” là một câu của tiếng Anh Mỹ, nhưng tất cả các luật bản quyền đều bao gồm một số hạn chế để ngăn cho bản quyền biến thành việc kiểm duyệt tư nhân.

Sự sử dụng hợp lý cho phép sự sử dụng (1) phi thương mại và phi lợi nhuận; (2) được chuyển hóa, và được thêm ý nghĩa và thông điệp mới so với bản gốc; (3) được giới hạn, và không sao chép hoàn toàn tác phẩm gốc; và (4) không thay thế cho tác phẩm gốc. Tất cả các yếu tố này không hoàn toàn cần thiết để chứng minh sự sử dụng hợp lý, nhưng chúng đều giúp chứng minh điều này, và chúng tôi tin rằng những tác phẩm của fan giống như trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) đều có thể được coi là sử dụng hợp lý dựa trên những điều khoản đó.

Comments are closed.