Sino ang nagpapasya kung saan gagastusin ng OTW ang salapi nito?

Ang Lupon ang may pananagutan para sa ganitong mga pagpapasya, bilang bahagi ng kanilang tungkulin bilang mga katiwala. May pananagutan ang ingat-yaman ng Lupon sa paglilikha at pagsasagawa ng badyet ng OTW. Ngunit, kailangang bumoto ang Lupon upang pagtibayin ang badyet, kasama na ang ibang mga gastusing hindi pinagplanuhan. Para sa mga gastusing maliliit, inilalaan ng Lupon ang pananagutan sa mga komite ng OTW upang pagpasyahan kung ano ang mga kinakailangang gamit at serbisyo.

Comments are closed.