Quyên góp hội viên và quyên góp không bằng tư cách hội viên khác gì nhau?

Một quyên góp hội viên sẽ khiến bạn trở thành hội viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa): bạn sẽ có quyền bầu cử trong đợt bầu cử Ban Điều hành hàng năm. Để biết thêm thông tin về quá trình bầu cử của chúng tôi, vui lòng xem trang Bầu cử của OTW hoặc liên hệ Đội ngũ Bầu cử.

Chúng tôi hoan nghênh quyên góp không dưới tư cách hội viên nhưng bạn sẽ không trở thành thành viên của OTW và không nhận thêm bất kỳ quyền lợi nào trong kỳ bầu cử.

Comments are closed.