Quyên góp hội viên và quyên góp không có tư cách hội viên khác gì nhau?

Một quyên góp hội viên sẽ biến bạn thành một hội viên của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa): bạn sẽ có quyền bầu cử trong đợt bầu cử hàng năm cho ban Giám Đốc. Để biết thêm thông tin về quá trình bầu cử của chúng tôi, vui lòng xem trang Bầu cử của OTW hoặc liên hệ ban Bầu cử.

Quyên góp không có tư cách hội viên, tuy vẫn cực kì được chào đón, nhưng sẽ không giúp bạn trở thành thành viên của OTW và không giúp bạn nhận thêm bất kì quyền lợi nào trong kì bầu cử.