Quyên góp của tôi sẽ được đưa đến đâu? OTW sử dụng tiền quyên góp như thế nào?

Quyên góp của bạn sẽ hỗ trợ những hoạt động và dự án của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm Được Chuyển Hóa). Chúng tôi là một tổ chức chỉ bao gồm tình nguyện viên, nên phần lớn chi tiêu của chúng tôi được dùng để phát triển các dự án.

Để biết thêm về những chi tiêu gần đây và ngân sách tạm thời của chúng tôi, vui lòng xem:

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi khác xin liên hệ đội ngũ Phát Triển và Hội Viên.

Comments are closed.