Paano pinipili ang mga komite?

Ang Lupon ang nagpapasiya kung aling mga komite ang bubuuin, at saka magtatalaga ng mga tagapangulo sa mga komiteng ito at mga kasaping pinili ng mga tagapangulo. Ang pangunahing mga kasapi ay pinipili mula sa mga taong unang tumugon sa unang pampublikong pagtawag na “Handang Magsilbi” para sa mga boluntaryo.

Comments are closed.