Paano ko makakansela o mababago ang halaga ng umuulit na donasyon na dati kong itinakda, o ang credit card na aking ginamit?

Para kanselahin ang iyong umuulit na donasyon, piliin ang iyong huling kontribusyon sa PayPal at pumunta sa “Manage payments for…” (Pangasiwaan ang kabayaran para sa…) o tumungo sa tab para sa Payments (Kabayaran) sa pahina ng iyong Settings. Hindi maaaring baguhin ang umuulit na donasyon. Kung nais mong baguhin ang umuulit na donasyon, kailangang kanselahin muna ito at gumawa ng panibago .

Upang mabago ang credit card na iyong ginamit sa donasyon, kinakailangan mong baguhin ang mga detalye ng iyong transaksyon sa Paypal. Mangyari lamang sumangguni sa PayPal help para sa karagdagang impormasyon ukol dito, o makipag-ugnayan sa PayPal support para sa tulong.

Comments are closed.