OTW làm thế nào để bảo vệ thông tin của những nhà hảo tâm?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) cần nắm giữ một số thông tin (ví dụ như tên, địa chỉ, v.v.) về những người quyên góp để tuân theo quy định của Sở Thuế vụ. Do việc các fan dùng bút danh cho các hoạt động thuộc fandom của họ rất phổ biến, thông tin này sẽ được lưu trữ một cách cẩn thận bởi OTW, và chỉ có thể được tiếp cận bởi thủ quỹ của OTW và ban Phát Triển và Hội Viên. Các quyên góp hoàn toàn giấu mặt chỉ có thể được áp dụng với tiền mặt.

Comments are closed.