OTW có ý định thay thế tất cả những kho lưu trữ khác không?

Không. Chúng tôi mong rằng các fan khác sẽ dùng phần mềm lưu trữ với mã mở, có thể tự do sử dụng và thay đổi của chúng tôi để tạo ra kho lưu trữ của riêng họ.

Chúng tôi muốn tạo kho lưu trữ đa fandom với nhiều chức năng, cùng chính sách thân thiện với fan, có thể chỉnh sửa, thay đổi tỉ lệ và tồn tại lâu dài trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta). Chúng tôi muốn trở thành thư viện của fandom, nơi mọi người có thể sao lưu tác phẩm hoặc dự án ở một nơi ổn định, không phải là nơi duy nhất để mọi người đăng tác phẩm của họ. Chúng tôi không muốn tạo ra tình huống “kho lưu trữ này hoặc kho lưu trữ kia”, mà “kho lưu trữ này và kho lưu trữ kia”!

Comments are closed.