OTW có định thay đổi luật pháp không?

Không. Tuy luật pháp trong lĩnh vực này có những giới hạn, chúng tôi tin rằng luật bản quyền hiện tại ủng hộ việc chúng tôi nghĩ rằng tác phẩm của fan là sử dụng hợp lý.

Chúng tôi muốn tăng sự hiểu biết về quyền lợi của các fan sáng tác, và giảm sự nhầm lẫn và sự bất định về sự sử dụng hợp lý của tác phẩm của fan, từ phía fan cũng như các tác giả chuyên nghiệp. Một trong những mẫu của chúng tôi là thông báo về cách thực hành sử dụng pháp lý tốt nhất của các nhà làm phim tài liệu. Bài này đã giúp chúng tôi làm sáng tỏ vai trò của sự sử dụng hợp lý trong quá trình làm phim tài liệu.

Comments are closed.