OTW có đại diện cho tất cả fandom không?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) không muốn và cũng không thể đại diện cho tất cả các fandom: fandom rất rộng lớn, bất kể bạn định nghĩa nó như thế nào. Hiện tại, OTW muốn tạo ra một ngôi nhà hữu dụng, với chức năng tìm kiếm, đáng tin cậy và ổn định cho tất cả các fanfic, bất kể phân loại hay fandom của chúng, và trong tương lai xa chúng tôi cũng muốn mở rộng sang những tác phẩm khác của fan. Để thực hiện điều này, chúng tôi đang cố xây dựng một cơ sở hạ tầng vững chắc và được bảo vệ – đó chính là OTW.

Chúng tôi hoan nghênh tất cả các fandom tham gia các dự án của OTW, bao gồm Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), biên tập báo Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi), và bách khoa toàn thư Fanlore. Tất cả chúng ta, những người tham gia sáng tạo tác phẩm của fan, đều đối mặt với một số vấn đề pháp luật chung; chúng tôi cũng muốn giúp các fan khác đối phó với các thư bắt buộc dừng hoạt động, hoặc giúp họ tìm sự hỗ trợ pháp lý nếu họ gặp phải một vụ kiện mà họ muốn tiếp tục bảo vệ.

Chúng tôi đang tìm sự ủng hộ và tạo dựng mối quan hệ trước khi gặp phải vấn đề gì, cùng lúc giải thích cho thế giới rằng các vấn đề không nên tồn tại, bởi vì các fan là những khách hàng trung thành.

Comments are closed.