Những đối tác pháp lý của OTW là ai?

Ban Pháp Lý của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) đang tham khảo với Stanford Fair Use Project (Dự Án Sử Dụng Hợp Pháp của Stanford) và Electronic Frontier Foundation.

Comments are closed.