Nếu tôi quyên góp dưới danh nghĩa người khác, họ có nhận được thông báo không?

Không. Cung cấp địa chỉ email ở phần “In Honor of” (Vinh danh) của mẫu đóng góp là không bắt buộc và sẽ có thông báo. Tuy nhiên người được mượn danh sẽ nhận được những email mà chúng tôi gửi chung đến tất cả những người đã đóng góp.

Comments are closed.