Nếu tôi quan tâm đến một chức vụ hiện chưa được đăng, tôi có được đăng ký ngay không?

Hiện chúng tôi chỉ chấp nhận đăng ký vào những chức vụ chúng tôi đã liệt kê. Một phần quá trình của chúng tôi là chỉ tuyển dụng cho những vai trò đang tuyển tình nguyện viên mới và có khả năng huấn luyện những thành viên mới. Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh bạn để ý xem trang tình nguyện và trang Tin tức của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) để xem chức vụ mà bạn quan tâm đến đã mở chưa. Nếu bạn có câu hỏi gì đặc biệt về các chức vụ, xin hãy liên hệ ban Tình Nguyện và Tuyển Dụng.

Comments are closed.