Nếu tác phẩm của tôi được đăng trên Archive of Our Own (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) của OTW, thì luật về sự sử dụng pháp lý trong nước tôi hay ở Mỹ sẽ được sử dụng?

Vì OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) và những máy chủ của chúng tôi nằm ở Mỹ, chúng tôi nghĩ rằng luật lệ ở Mỹ sẽ được sử dụng để xét nội dung trên Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta), dù tác giả có phải công dân Mỹ hay không. Tuy nhiên, các nước có những công bố khác nhau về phạm vi của luật lệ nước mình. Luật pháp ở quốc gia của bạn rất có thể sẽ được sử dụng để xét trường hợp của bạn. Có thể một số phần trong chính sách của OTW rộng hoặc hẹp hơn luật lệ nước bạn.

Một số tổ chức với thính giả quốc tế khác đang tìm giải pháp cho những luật lệ khác nhau của quốc gia của người sử dụng của họ. Ví dụ, Creative Commons (Tài sản sáng tạo công cộng) đã triển khai một quá trình với nhiều bước để “cắm” những giấy phép của họ trên luật pháp toàn cầu, bằng cách “dịch những giấy phép đó và giúp chúng thích ứng hơn với luật lệ của một nước nói riêng.

Trong lý tưởng, chúng tôi muốn phát triển một quá trình tương tự trong OTW, nhưng hiện tại chúng tôi rất vui khi được làm việc với EFF khi bảo hộ pháp lý ở ngoài nước Mỹ. Nếu bạn muốn làm việc về những vấn đề pháp luật ở ngoài Mỹ hoặc về giáo dục, xin vui lòng liên hệ ban Tình Nguyện và Tuyển Dụng.

Comments are closed.