Mục tiêu của Transformative Works and Cultures (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) là gì?

Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) mang mục đích tạo ra một không gian dành cho việc phân tích mang tính học thuật của các tác phẩm được chuyển hóa và nền văn hóa fan đã tạo ra chúng, để hỗ trợ việc thể hiện các giá trị xã hội, giáo dục và thẩm mĩ của fandom, cũng như các tác phẩm của fan.

TWC giúp những fan có hứng thú với việc tham gia fandom một cách hàn lâm và mang tính lý thuyết hơn chia sẻ sự hiểu biết của mình một cách rộng rãi hơn, tăng cường sự giao tiếp giữa fan và giới hàn lâm, cũng như cung cấp nền tảng lý thuyết cho nhiệm vụ giải thích và gìn giữ fandom và các tác phẩm được chuyển hóa của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa). Tạp chí cũng giải thích ngữ cảnh của một số tác phẩm nhất định nhằm củng cố rằng tác phẩm của fan cũng là nghệ thuật.

Comments are closed.