Mayroon akong mga katanungan tungkol sa pagboboluntaryo na hindi nasagutan dito.

Makipag-ugnayan sa Mga Boluntaryo at Pangangalap gamit ang form para sa pakikipag-ugnayan at malugod naming sasagutin ang iyong mga katanungan, kadalasan sa loob ng isang linggo. (Kung magpapadala ng katanungan na hindi nasa wikang Ingles, maaaring madagdagan ng isa pang linggo bago kami makasagot.)

Comments are closed.