Làm thế nào để tạo tài khoản trên AO3?

Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) đã đi vào giai đoạn beta mở từ tháng 11 năm 2009. Để tạo tài khoản, bạn cần một thư mời. Chúng tôi sử dụng hệ thống thư mời để kiểm soát độ phát triển của AO3. Chúng tôi cần từ từ thêm người dùng để số tài khoản không vượt quá mức độ chịu đựng của phần cứng, băng thông và sự hỗ trợ của chúng tôi. Như vậy, chúng tôi dễ dàng đảm bảo tất cả người dùng AO3 có trải nghiệm tốt nhất có thể. Một khi nhận được thư mời, bạn hãy nhấn vào đường link trong email để đến trang tạo tài khoản. Nếu bạn nhận được đường link mời từ người dùng khác, nhấn vào đường link đó và bạn sẽ đến trang tạo tài khoản.

Comments are closed.