Làm thế nào để quyên góp định kỳ (quyên góp __US$ mỗi __ tháng)? Quyên góp định kỳ có thể được cộng lại để đạt tư cách hội viên không?

Vui lòng xem qua đơn Quyên góp định kỳ của chúng tôi để có thể quyên góp định kỳ.

Nếu muốn trở thành hội viên, những quyên góp định kỳ sẽ được cộng dồn để bạn đạt được tư cách hội viên.

Comments are closed.