Kung inilathala ko ang aking katha sa Archive of Our Own (Ating Sariling Sisidlan) ng OTW, ano ang paiiralin — ang batas ng aking bansa, o ang batas ng Estados Unidos ukol sa mainam o tamang paggamit?

Dahil nakabase ang mga server ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) sa Estados Unidos, tingin namin ang iiral na batas sa mga nilalaman ng Archive of Our Own – AO3 (Ating Sariling Sisidlan) ay ang batas ng Estados Unidos, kahit pa ipinanganak o naninirahan ang maykatha sa ibang bansa. Gayunman, iba-iba ang pagpapasya ng iba’t ibang bansa tungkol sa kani-kanilang batas. Marahil ay masusunod din ang mga batas ng bansang iyong pinanggalingan. Posibleng mas maluwag o mas mahigpit ang ilang bahagi ng polisiya ng OTW kaysa sa batas ng iyong lugar.

Hinaharap din ng iba pang mga organisasyong naglilingkod sa pandaigdigang komunidad ang iba’t ibang ligal na patakaran na gumagabay sa kanilang mga tagagamit. Halimbawa, bumuo ang Creative Commons ng isang prosesong may maraming hakbang upang mai-angkop ang kanilang mga lisensya sa iba’t ibang bahagi ng mundo, sa pamamagitan ng “pagsalin ng kanilang mga lisensya at pag-aangkop sa mga ito sa mga partikular na hurisdiksyon.

Kung ideyal ang sitwasyon, nais din naming bumuo ng kahawig na proseso sa OTW. Ngunit, sa kasalukuyan, masaya kaming makikipagtulungan kasama ang aming mga kaibigan mula sa EFF pagdating sa pakikipagsapalaran sa mga ligal na adbokasiya sa labas ng Estados Unidos. Kung nais mong magtrabaho sa larangan ng mga ligal na suliranin o sa larangan ng ligal na edukasyon na hindi pang-Estados Unidos, maaring makipag-ugnayan sa Komite ng mga Boluntaryo.

Comments are closed.