Khi nào thì TWC ra số báo mới?

Transformative Works and Cultures – TWC (Những Tác Phẩm và Văn Hóa được Biến Đổi) ra hai số một năm vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9.

Comments are closed.