Karamihan ng impormasyon sa inyong mga website ay nasa wikang Ingles. Maaari pa rin ba akong magboluntaryo kahit na hindi Ingles ang katutubong wika ko?

Siyempre! Malugod kaming tumatanggap ng mga boluntaryo mula sa iba’t ibang panig ng mundo at mula sa lahat ng karanasan.

Bilang isang organisasyong nanunungkulan para sa pandaigdigang komunidad, mayroon kaming mga tagagamit at miyembro na ang katutubong wika ay hindi Ingles, at marami sa aming mga komite at proyekto ang nakikinabang sa mga boluntaryong bihasa sa mahigit isang lenggwahe. Ingles ang karaniwang wika ng buong organisasyon, kaya kakailanganin mong makapagtrabaho sa wikang ito (pero hindi kailangang dalubhasa ka rito). Kung mayroon kang espesipikong konsiderasyon para sa pagpasok sa isang tungkulin, ipaalam sa Mga Boluntaryo at Pangangalap, at tutulungan ka nilang makipag-usap sa tagapangulo ng komite.

Comments are closed.