Kailangan ko ba ng mga espesyal na software o kagamitan para makapagboluntaryo?

Kailangang mayroon kang matatag na koneksyon sa Internet, dahil gumagamit kami ng mga web-based software at ng email para makipag-usap. May mga tungkuling kakailanganing gumamit ng iba’t ibang website o software. Ang mga kagamitang ito ay libre o binabayaran ng OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha).

Comments are closed.