Hindi ako nakatira sa Estados Unidos. Mayroon bang katumbas ang mainam o tamang paggamit sa aking bansa? Paano kaya ito naiiba sa mainam o tamang paggamit sa Estados Unidos?

Halos lahat ng bansa ay mayroong mga eksepsyon sa mga karapatang-ari para sa iba’t ibang dahilan. Sa Europa, mas kilala ito bilang “mainam o tamang pakikitungo.” Nagkakaiba ang mga bansa sa kanilang pagturing sa nasasaklawan ng karapatang-ari at sa mga eksepsyon dito.

Halimbawa, sa Canada, hindi kinikilala ang parodya bilang depensa sa paglabag ng karapatang-ari, ngunit maaari itong ituring na mainam o tamang pakikitungo sa tamang sitwasyon. Limitado naman ang proteksyon ng Australia pagdating sa kalayaan ng komunikasyon. Ang Pagsusuri ni Gowers sa Intelektwal na Pagmamay-ari sa United Kingdom ay inaasahang magdulot ng pagbabago sa mga batas ng United Kingdom tungkol sa parodya at makabagong paggamit.

Sa madaling salita, magulo ang usapan. Lagi itong nagbabago.

Comments are closed.