Hầu hết các thông tin trên các trang của bạn bằng tiếng Anh. Tôi vẫn có thể tình nguyện nếu tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của tôi không?

Dĩ nhiên! Chúng tôi vô cùng hoan nghênh tình nguyện viên từ mọi nơi trên thế giới và mọi hoàn cảnh khác nhau. Vì chúng tôi là một tổ chức phục vụ một cộng đồng quốc tế, chúng tôi có nhiều người sử dụng và thành viên có ngôn ngữ gốc không phải là tiếng Anh, và nhiều ban và dự án của chúng tôi cũng được những tình nguyện viên biết nhiều hơn một thứ tiếng giúp đỡ. Tiếng Anh là tiếng ‘lingua franca’ (ngôn ngữ cầu nối) cho tổ chức nói chung, nên bạn sẽ cần có khả năng làm việc bằng tiếng Anh (nhưng bạn không cần biết nói một cách hoàn hảo!) Nếu bạn có một câu hỏi đặc biệt về việc đăng ký làm một chức vụ nào đó, xin hãy cho ban Tình Nguyện và Tuyển Dụng biết, và họ sẽ kết nối bạn với chủ tịch của ban đó.

Comments are closed.