Độ tuổi tối thiểu đối với tình nguyện viên?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) chỉ có thể chấp nhận những tình nguyện viên từ 16 tuổi trở lên. Một số chức vụ hoặc ban có thể sẽ đặt thêm hạn chế và chỉ chấp nhận tình nguyện viên từ 18 tuổi trở lên.