Có những vấn để trợ năng gì liên quan đến việc tình nguyện không?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) sử dụng nhiều công cụ của bên thứ ba, như là Basecamp và Campfire, mà có thể sẽ không quá tương thích với một số công nghệ trợ năng. Công việc của chúng tôi phần lớn thực hiện qua giao thức câu lệnh, một số chức vụ cần sự phản ứng nhanh, và yêu cầu giao tiếp nhanh chóng dưới hình thức trả lời trực tuyến.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi gì về một mục nào đó, xin hãy liên hệ chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ bạn.