Các biện pháp gì được sử dụng để bảo vệ đầu tư của những hội viên?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là một tổ chức phi lợi nhuận, và chúng tôi tuân thủ pháp luật để đảm bảo sự tín nhiệm của cộng đồng. OTW sẽ không chỉ được giám sát bởi những thành viên và những fan nằm ở ngoài tổ chức, mà cả bởi bộ IRS và bang Delaware, nơi mà OTW được thành lập.

Chúng tôi cũng chuẩn bị một số phương pháp bảo vệ khác. Sự lạm dụng quỹ của OTW bị coi là sự gian lận và có thể dẫn đến khởi tố theo pháp luật. Đây là biện pháp mạnh nhằm ngăn cản tối đa sai phạm. Sự phân phối quỹ của OTW tuân theo những quy tắc kế toán được công nhận, liên quan đến giám sát và việc chấp thuận chi tiêu. Cuối cùng, mỗi năm, OTW cần điền Đơn 990 với bộ IRS để báo cáo hoạt động tài chính của tổ chức.

OTW cũng viết một báo cáo hàng năm, bao gồm một bản tóm tắt những hoạt động của tổ chức trong năm trước đó và tổng kết tài chính. Văn bản này được đăng hàng năm trên trang web của OTW. Đơn 990 là một văn bản công cộng; tuy nhiên nó sẽ không được đăng trên trang web của OTW vì đơn này bao gồm thông tin về những cá nhân mà không nên được truy cập trên Internet. Bạn có thể nhận một bản sao của bản báo cáo và Đơn 990 nếu bạn trả phí sao chép và phí bưu điện, bằng cách liện hệ thủ quỹ OTW. Vui lòng điền Annual Report/990″ trong ô tiêu đề và đính kèm địa chỉ của bạn.