Các biện pháp gì được sử dụng để bảo vệ đầu tư của những hội viên?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là một tổ chức phi lợi nhuận, và chúng tôi tuân thủ pháp luật để đảm bảo sự tín nhiệm của cộng đồng. OTW sẽ không chỉ được giám sát bởi những thành viên và những fan nằm ở ngoài tổ chức, mà cả bởi Sở Thuế vụ và bang Delaware, nơi mà OTW được thành lập.

Chúng tôi cũng chuẩn bị một số phương pháp bảo vệ khác. Sự lạm dụng quỹ của OTW bị coi là sự gian lận và có thể dẫn đến khởi tố theo pháp luật. Đây là biện pháp mạnh nhằm ngăn cản tối đa sai phạm. Sự phân phối quỹ của OTW tuân theo những quy tắc kế toán được công nhận, liên quan đến giám sát và việc chấp thuận chi tiêu. Thông tin tài chính của OTW cũng được kiểm toán bởi một công ty CPA là bên thứ ba độc lập mỗi năm tài chính.Cuối cùng, mỗi năm, OTW cần điền Đơn 990 với Sở Thuế vụ để báo cáo hoạt động tài chính của tổ chức.

Báo cáo kiểm toán hàng năm và Biểu mẫu 990 được công bố công khai trên trang web Báo cáo & Quản lý Tài liệu của OTW cũng như trang web của ban Tài Chính.

Comments are closed.