Các ban được thiết lập như thế nào?

Ban Điều hành quyết định những ban nào nên được thiết lập, và sau đó bổ nhiệm (các) chủ tịch ban và tán thành các thành viên mà chủ tịch ban chọn ra. Những thành viên ban đầu tiên đã được chọn từ những người trả lời lời kêu gọi tình nguyện viên “Muốn Tham Gia” đầu tiên.

Comments are closed.