Bạn có định chuẩn bị một case chuẩn không?

Chúng tôi không có ý định làm một case chuẩn. Chúng tôi đang tập trung vào việc tạo mối quan hệ với những nhóm hỗ trợ pháp lý như EFF, và phát triển những tài nguyên về pháp lý của riêng mình.

Gần đây, một trong những diễn biến lý thú và có ích nhất trong luật bản quyền là sự phát triển của những “cách thực hành sử dụng pháp lý tốt nhất”: những nguyên tắc và thủ tục nêu ra những gì nằm dưới phạm vi sử dụng hợp lý, theo xét xử của một cộng đồng tác giả. Những cách thực hành này có thể bảo vệ quyền sử dụng hợp lý mà không cần tranh chấp – hãy xem bài phát biểu về cách thực hành sử dụng pháp lý tốt nhất. Theo chúng tôi, ít nhất những tác phẩm chuyển hóa phi thương mại của fan phải được công nhận tuân theo sự sử dụng hợp lý, và OTW sẽ bảo vệ luận điểm đó, cũng như các nhà làm phim tài liệu đang dùng những cách thực hành đó để làm phim và kinh doanh trong khi tránh kiện tụng.

Comments are closed.