Bakit nasa bersyong Ingles lamang ang ibang mga nilalaman, at hindi sa wikang aking pinili?

Ang site na ito ay isinasalin ng mga boluntaryo kung kailan sila may libreng oras. Napagdesisyunan naming ilathala ang pangunahing impormasyon sa bawa’t wika sa sandaling handa na ito, kahit na ang kabuuang pagsasalin ng site ay hindi pa natapos. Sinisikap naming ipamahagi ang lahat ng nilalaman sa inyo, ngunit, hinihingi namin ang inyong pag-intindi na ito’y nangangailangan ng sapat na panahon.

Comments are closed.