Bakit naniniwala ang OTW na ligal ang mga ibahing katha?

Layunin ng karapatang-ari na pangalagaan ang karapatan ng manlilikha na makinabang sa kanyang gawa sa loob ng nakatakdang panahon, upang hikayatin ang pagsisikap sa mga malikhaing proyekto at sa malawakang pagbabahagi ng kaalaman. Ngunit hindi ito humahadlang sa karapatan ng ibang tao na tumugon sa orihinal na katha, halimbawa, sa pamamagitan ng kritikal na komentaryo, parodya, o, sa aming paniniwala, sa pamamagitan ng mga ibahing katha.

Sa Estados Unidos, limitado ang karapatang-ari dahil sa doktrina ukol sa mainam o tamang paggamit. Iminungkahi ng ligal na kaso na Campbell v. Acuff-Rose
na bigyan ng espesyal na konsiderasyon ang ibahing paggamit pagdating sa pagsusuri ng mainam o tamang paggamit. Para sa mga interesadong magbasa ng mas malalim na ligal na pagsusuri, makikita ang karagdagang impormasyon sa pahina ng Ligal na Pagsusuri ng Fanlore.