Anong mga hakbang ang isinasagawa upang pangalagaan ang pamumuhunan ng mga miyembro?

Isang korporasyong di-pangkalakal ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha), na napapasailalim ng mga batas at alintuntuning nagdidikta sa mga pananagutan ng mga katiwala na mangasiwa ng mga gawain sa kaparaanang magpapatibay sa tiwala ng publiko. Susuriin ang OTW hindi lamang ng mga miyembro nito at mga tagahangang nasa labas ng organisasyon kundi narin ang IRS at ang estado ng Delaware, kung saan inkorporada ang organisasyon.

May mga karagdagang pagpapangalaga na aming itinaguyod. Maaaring tukuying pandaraya ang maling paggamit ng pondo ng OTW at maaaring litisin sa korte. Matibay itong nakakapigil ng mga gayong gawin. Susunod ang pamamahagi ng pondo ng OTW sa mga pangkalahatang prinsipyo ng pagtutuos pagdating sa pangangasiwa at pagpapahintulot ng mga gastusin. Dagdag pa rito, kinakailangang magpasa ang OTW ng Form 990 sa IRS bawat taon upang mag-ulat ng mga gawaing pananalapi ng organisasyon.

Naglalabas din ng taunang ulat ang OTW, kung saan may buod ng mga gawain ng OTW sa nakaraang taon, kasama na ang mga pahayag ukol sa pananalapi. Maaari itong makita bawat taon sa website ng OTW. Isang pampublikong dokumento ang Form 990 ngunit hindi ito ilalagay sa website ng OTW sapagkat nakalakip dito ang personal na impormasyon tungkol sa mga indibidwal na hindi dapat makukuha lamang sa Internet. Maaaring makakuha ng kopya ng taunang ulat at ng Form 990, ayon sa halaga ng pagkopya at selyo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Ingat-Yaman ng OTW. Mangyaring itala ang “Annual Report/990” (Taunang Ulat/990) sa paksa ng email at magbigay ng tirahang mapaghahatiran ng koreo.

Comments are closed.