Ano ang pagkakaiba ng ‘boluntaryo’ sa ‘kawani’?

Ang OTW (Organisasyon para sa Ibahing Katha) ay isang organisasyong binubuo ng pawang mga boluntaryo. Ibig sabihin, kusang-loob ang panunungkulan nilang lahat. Gayunpaman, nagkakaiba ang antas ng aming mga responsibilidad at pakikilahok, kaya pinagkakaiba ang mga katawagang boluntaryo sa kawani.

Kadalasan, ang boluntaryo ay nanunungkulan bilang isang bahagi ng grupo (hal., mga tag wrangler, tester, tagasalin), o ng isang gawaing grupo na may tiyak na gawaing kailangang tapusin. Karaniwang hindi kinakailangang sumali ng mga boluntaryong pang-grupo sa mga pagpupulong, ngunit maaaring obligahin ang pagdalo ng mga boluntaryo ng mga gawaing grupo. Ang mga boluntaryo ay hindi nakaboboto sa kanilang mga komite, maliban na lamang kung nanunungkulan din sila bilang kawani.

Ang kawani ay nanunungkulan sa isang komite ng OTW, inaasahang dumalo sa mga pagpupulong, at sumali sa mga trabaho at proyekto nito. Kadalasan, mas mahabang panahon ang kailangang ilaan ng mga kawani kaysa sa mga boluntaryo. Dagdag pa rito, pagkatapos manungkulan ng hindi bababa sa siyam na buwan, maaaring tumakbo ang isang kawani para maging miyembro ng Lupon ng Pangangasiwa.