Ai quyết định chi tiêu của OTW?

Ban Giám Đốc sẽ ra quyết định cuối cùng, vì việc này thuộc nghĩa vụ tài chính của ban. Chi tiết hơn, thủ quỹ của ban Giám Đốc chịu trách nhiệm tạo ra và sử dụng ngân sách của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa), nhưng ban cần biểu quyết để tán thành ngân sách và những chi tiêu không trong kế hoạch. Với những chi tiêu nhỏ hơn, ban Giám Đốc sẽ giao trách nhiệm cho những ban khác của OTW để xác định những hàng hóa và dịch vụ nào là cần thiết.

Comments are closed.