Ai được nhận lợi nhuận từ sự hình thành của OTW?

Từ góc độ tài chính, không ai cả. OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) là một tổ chức phi lợi nhuận, nên tất cả những lợi nhuận của tổ chức đều đưa vào quỹ tài trợ những công việc tổ chức chúng tôi muốn thực hiện. Hiện tại, OTW không có nhân viên được nhận lương, và được điều hành bởi các tình nguyện viên. Chính sách mâu thuẫn quyền lợi của chúng tôi đã được Sở Thuế vụ (IRS) của Mỹ cố vấn cho những tổ chức phi lợi nhuận.

Comments are closed.