Ai là người quản lý OTW?

OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi) là một tổ chức được tạo ra bởi các fan, cho các fan. Tổ chức được quản lý bởi một ban điều hành. Vui lòng xem phần Về chúng tôi để viết thêm thông tin.

Comments are closed.