Ai được lợi nhuận từ AO3? Người dùng có phải trả tiền không?

Không một ai, kể cả OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Chuyển Hóa) kiếm tiền từ Archive of Our Own – AO3 (Kho Tàng Lưu Trữ của Chúng Ta) hoặc nội dung của kho lưu trữ; thật ra, AO3 mới là bên có lợi vì OTW trả tiền để AO3 hoạt động. AO3 không có quảng cáo. Thay vào đó, chúng tôi tổ chức những đợt vận động (tương tự như các đài radio công cộng) để kêu gọi sự giúp đỡ từ người dùng. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu quyên góp để sử dụng AO3 hoặc bất kỳ công cụ nào của kho tàng.

Comments are closed.