Ai chọn Ban Điều Hành?

Ban Điều hành năm 2007-2008 đã được bổ nhiệm để khánh thành và bắt đầu hoạt động của OTW (Tổ Chức cho các Tác Phẩm được Biến Đổi). Tất cả những Ban Điều hành sau đó được bầu bởi các thành viên của OTW. Ban Điều hành có nhiệm vụ sắp xếp các ban khác, đưa ra các quyết định cuối cùng, ghi chép các chi tiêu, giải quyết các vấn đề liên quan đến sự chấp hành, v.v.

Các thành viên của Ban Điều hành có nhiệm kỳ 3 năm. Mỗi năm, một phần ba của ban được bầu lại. Các ứng cử viên của ban được chọn từ những tình nguyện viên với vị thế tốt trong tổ chức, và đã từng tình nguyện ít nhất một nhiệm kỳ trong một ban khác. Mỗi thành viên OTW nhận một phiếu bầu trong đợt bầu cử, bất kể độ tham gia của họ. Nếu bạn có ý định trở thành ứng cử viên cho Ban Điều hành, vui lòng liên hệ các nhân viên Ban Bầu cử. Để biết thêm thông tin về quá trình bầu cử của chúng tôi, vui lòng xem trang web Bầu Cử của OTW.

Comments are closed.